DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Năm 2017, cổ đông SVI được nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 75%

4

Ngày 28-3, Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 3-2017 bằng tiền tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 5.000 đồng. Thời gian chi trả vào 15-9-2018. Như vậy với hơn 12,83 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Bao bì Biên Hòa dự kiến chi trên 64 tỉ đồng trả cổ tức. Trước đó Bao bì Biên Hòa đã tạm ứng cổ tức đợt 1-2017 bằng tiền tỷ lệ 10% và đợt 2-2017 cũng bằng tiền tỷ lệ 15% cho cổ đông. Tính cả lần này, năm 2017 cổ đông SVI được nhận tổng cộng 75% cổ tức bằng tiền.