Hòa Phát đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đăng ký bán toàn bộ 206.327 cổ phiếu quỹ đang sở hữu từ ngày 20-4 đến 20-5-2018 để bổ sung vốn hoạt động cho công ty. Số cổ phiếu quỹ này Hòa Phát mua lại cổ phiếu ESOP của các cán bộ công nhân viên công ty nghỉ việc. Số lượng mua vào thành nhiều đợt trong nhiều lần khác nhau.

Trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 số dư số cổ phiếu quỹ này có giá trị gần 1,7 tỉ đồng. Trong khi đó, tạm tính theo thị giá hiện tại (61.500 đồng/cổ phiếu), số cổ phiếu quỹ này có giá trị khoảng 12,6 tỉ đồng.

Bạn cũng có thể thích