FPT Telecom dự định chia cổ tức 30% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu

Theo báo cáo tài chính năm 2017, tổng doanh thu của Công ty FPT Telecom đạt 7.651 tỉ đồng, mới thực hiện được 98,8% kế hoạch đặt ra cho cả năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.217 tỉ đồng, hoàn thành vượt 0,6% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm, lợi nhuận sau thuế đạt 975 tỉ đồng giảm 0,2% so với năm 2016, trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 873 tỉ đồng.

HĐQT công ty trình đại hội đồng cổ đông thông qua mức chia cổ tức năm 2017 là 30% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu. Đối với số cổ tức bằng tiền mặt, công ty đã chi tạm ứng hai đợt cho cổ đông, đợt 1 tỷ lệ 10% vào tháng 10-2017 và đợt 2 tỷ lệ 20% chốt danh sách vào tháng 12-2017. Đối với 50% cổ tức bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện ngay trong năm 2018.

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...