DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5-2018

6,478
Trong tháng 5-2018, số doanh nghiệp đăng ký mới giảm về số lượng so với tháng 4-2018, tuy nhiên, nếu so với các tháng của quý I-2018 và tháng cùng kỳ năm trước thì số doanh nghiệp thành lập mới lại tăng…

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5-2018Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5-2018

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5-2018Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5-2018Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5-2018Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5-2018Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5-2018Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5-2018Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5-2018