DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Học bổng tiến sĩ toàn phần của Đại học Queen Mary, London, Vương quốc Anh 2015-2016

0 0

Nhóm Sáng kiến chống Tội phạm Quốc gia và Quốc tế (ISCI) thuộc khoa Luật Trường Đại học Queen Mary, London, Vương quốc Anh chào đón các ứng viên tham gia nghiên cứu bậc Tiến sĩ về chủ đề Tội phạm và hành vi chống đối: quá trình dẫn đến hành vi phạm tội có chủ đích. Học bổng sẽ tài trợ toàn bộ học phí đối với sinh viên Vương quốc Anh, châu Âu cũng như sinh viên quốc tế.

  • Đơn vị cấp học bổng: Trường Đại học Queen Mary, London, Vương quốc Anh.
  • Đối tượng: Sinh viên Vương quốc Anh, châu Âu cũng như sinh viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.
  • Thời hạn học bổng: Học bổng có thể được gia hạn thêm trong thời gian ba năm học của chương trình tiến sĩ toàn thời gian, phụ thuộc vào kết quả học tập.
  • Giá trị học bổng: Học bổng sẽ tài trợ toàn bộ học phí đối với sinh viên Vương quốc Anh, châu Âu cũng như sinh viên quốc tế. Ngoài ra, ứng viên còn được nhận trợ cấp sinh hoạt hằng năm.
  • Yếu tố lựa chọn: Học bổng dựa trên tiêu chí thành tích học tập, vì vậy nên đây là học bổng mang tính cạnh tranh cao.

 

 

Yêu cầu học bổng này chỉ dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ toàn thời gian.
  • Các ứng viên cần phải nhận thức rằng chương trình Tiến sĩ Luật có yêu cầu đầu vào khác biệt mà người nộp đơn phải đáp ứng, kể cả (ví dụ) yêu cầu kinh nghiệm học tập liên quan đến một môn học được giảng dạy trước đó về luật hoặc có liên quan đến luật.
  • Học bổng dành cho các ứng viên mới tìm cách để ghi danh vào đầu năm học tới, vào tháng 9-2015. Do đó, những nghiên cứu sinh đã ghi danh trước thời điểm đó sẽ không đủ điều kiện để nộp hồ sơ học bổng này. Đối với ứng viên đang tham gia khóa học LLM hoặc MA, để đủ điều kiện nộp hồ sơ học bổng này, chương trình học phải kết thúc và ứng viên phải tốt nghiệp (chính thức nhận được xác nhận điểm tổng kết cuối cùng) trước tháng 9-2015. Do đó hiện nay sinh viên Vương quốc Anh tham gia khóa học LLM sẽ không đủ điều kiện nộp hồ sơ cho học bổng này.
  • Học bổng dựa trên tiêu chí thành tích học tập, vì vậy nên đây là học bổng mang tính cạnh tranh cao.
  • Ứng viên được lựa chọn sẽ được yêu cầu tham dự một cuộc phỏng vấn.

Thời hạn nhận hồ sơ: 3-7-2015.

Phương thức nộp đơn: Ứng viên cần phải hoàn thành quá trình đăng ký nhập học vào chương trình Tiến sĩ của trường, trong đó yêu cầu nộp các tài liệu cần thiết trước thời hạn chót. Tham khảo mục chương trình tiến sĩ chuyên ngành Luật trên trang chủ của trường để biết thêm về cách thức nộp hồ sơ trực tuyến, điều kiện nhập học cũng như các tài liệu cần thiết. Ứng viên cần phải thể hiện nguyện vọng được tham gia xét duyệt học bổng của mình trong hồ sơ đăng ký nhập học chương trình tiến sĩ.

Xem thêm thông tin:http://www.law.qmul.ac.uk/postgraduate/funding/phd-state-crime-resistance/index.html

(DNSGCT)