Browsing loại

Featured

Featured posts

Nhờ con việc gì khó nhất?

Nhiều người nói ngay: nhờ con nuôi mình. Cha mẹ nghèo khó , không có tài sản gì lại còn hay đau ốm và khó tính, con cái phải nuôi những bậc sinh thành như thế rõ là khổ thật. Cha mẹ sống thọ, ai cũng chúc mừng, chả lẽ con không mừng. Nhưng…