DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel

Tôn vinh chú khuyển

Tượng chú khuyển đã có mặt trong cuộc sống của con người từ thời cổ đại cả phương Đông lẫn phương Tây. Trong các nền văn minh lâu đời như Trung Hoa, Ấn Độ, Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, đều có hình ảnh chú khuyển được khắc họa bằng đá, bằng đồng.…